Contact & Privacywet

 

Algemeen

De website: www.bellywork.nl is eigendom van Bellywork
Bellywork houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring bevat informatie over de doeleinden die Bellywork bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft,  en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Bellywork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

Bellywork, Groenlandstroom 5 1271CN Huizen

Studio de Godin, Constructieeweg 11  1271 EN Huizen

06 – 2009 7717

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bellywork verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bellywork verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bellywork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bellywork) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bellywork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia / Adres

e-mailadres / telefoonnummer

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan
Bankrekeningnummer  / tenaamstelling 7 jaar Om te voldoen aan de belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Bellywork verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beeldmateriaal

Bellywork maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Studio de Godin en als herinnering. Bij inschrijving wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Voordat wij foto’s of video’s publiceren vragen wij uw toestemming.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bellywork en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gabi.lodewijk@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bellywork wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bellywork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gabi.lodewijk@gmail.com.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Aanpassingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.